Ogólne warunki korzystania z Softgarden

softgarden e-recruiting GmbH, Tauentzienstraße 14, 10789 Berlin („Softgarden”) oferuje swoim klientom („Przedsiębiorcy”) różne usługi związane z elektroniczną administracją i przetwarzaniem aplikacji, jak również tworzeniem, publikacją i udostępnianiem ogłoszeń o pracę w Internecie.

Warunki softgarden e-recruiting GmbH dotyczące korzystania z systemu do e-rekrutacji „softgarden”

1. Zakres obowiązywania

1.1. Do stosunków umownych pomiędzy Przedsiębiorcami  a Softgarden mają zastosowanie wyłącznie niniejsze Ogólne Warunki Umów  (dalej „OWU”).

1.2. Ogólne warunki umów Przedsiębiorców  stają  się częścią umowy tylko wtedy, gdy zostało to wyraźnie uzgodnione w formie pisemnej.. Z platformy Softgarden (dalej „Platforma”) mogą korzystać wyłącznie Przedsiębiorcy  w rozumieniu Art. 43(1) KC, którzy ponadto zawierają umowę z Softgarden w zakresie bezpośrednio powiązanym z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.3. Przedmiotem umowy jest udostępnianie Platformy do rekrutacji nowych pracowników. Przedsiębiorcy mogą za pomocą Platformy tworzyć ogłoszenia o pracę, prowadzić  własny portal przeznaczony do rekrutacji do pracy oraz zarządzać aplikacjami kandydatów (Punkt 2). Softgarden oferuje również Przedsiębiorcom możliwość publikacji poprzez  Platformę ogłoszeń o pracę na platformach osób trzecich (Punkt 3).

2. Korzystanie z platformy

2.1. W celu korzystania z Platformy, Przedsiębiorca  powinien się na niej zarejestrować  i utworzyć konto firmowe (dalej „Account” ”). Utworzenie  konta może dokonać tylko osoba upoważniona do reprezentacji Przedsiębiorcy, pełnomocnik lub upoważniony do reprezentowania pracownik Przedsiębiorcy. Wymagane dane muszą być zgodne z prawdą i niezwłocznie aktualizowane w przypadku zmian, aby zapewnić płynne korzystania z Platformy. Po rejestracji Softgarden prześle Przedsiębiorcy niezwłocznie e-mailem potwierdzenie rejestracji na adres e-mail podany w procesie rejestracji. Następnie również na ten sam e-mail zostanie przesłane przyjęcie oferty Przedsiębiorcy przez Softgarden wraz z niniejszymi OWU . Otrzymanie przez Przedsiębiorcę e-maila z przyjęciem jego ofert prowadzi do zawarcia umowy. Roszczenie o zawarcie umowy dotyczącej korzystania z Platformy nie przysługuje. 

2.2. Przedsiębiorca jest samodzielnie odpowiedzialny za utrzymanie w tajemnicy  danych rejestracyjnych. Będzie on utrzymywał w tajemnicy   swoją nazwę użytkownika i hasło dostępu. Nie ujawni ich, nie będzie tolerował ani pozwalał osobom nieupoważnionym lub osobom trzecim na uzyskanie wiedzy o nich , jak również podejmie niezbędne środki w celu zapewnienia ich poufności. Przedsiębiorca powiadomi również Softgarden pocztą elektroniczną na adres security@softgarden.de o przypadku nieuprawnionego  wykorzystania lub utraty tych danych lub zaistnieniu stosownego podejrzenia.

2.3. Osoba działająca w imieniu Przedsiębiorcy  powinna posiadać pełnomocnictwo lub być osobą  upoważnioną do reprezentowania Przedsiębiorcy. Softgarden jest uprawniony w każdej chwili i według własnego uznania do zawezwania do  przedstawienia dowodu takiego umocowania. Jeżeli osoba działająca w imieniu Przedsiębiorcy  nie przedłoży żądanego  dowodu umocowania do utworzenia  Account  i zamieszczania ogłoszeń o pracę na Platformie w terminie jednego (1) tygodnia od otrzymania odpowiedniego zawezwania, Softgarden może w każdej chwili zablokować konto.

2.4. Przedsiębiorcy mogą korzystać z Platformy do tworzenia ogłoszeń o pracę i ich publikowania na udostępnionym im przez Platformę portalu dotyczącym rekrutacji do pracy. Ubiegający się o pracę  mogą skorzystać z tego portalu, aby dowiedzieć się więcej o ogłoszonych ofertach pracy i ubiegać się o nie u Przedsiębiorcy,  za pośrednictwem internetowego formularza zgłoszeniowego. Przedsiębiorcy są  uprawnieni do przetwarzania aplikacji otrzymanych za pośrednictwem Platformy (np. odpowiedzi wstępne, zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną, oferta, rezygnacja).

2.5. Przy zamieszczaniu na portalu dotyczącym rekrutacji do pracy ogłoszeń oraz w zakresie ich treści, Przedsiębiorca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich mających zastosowanie przepisów prawa . W szczególności, Przedsiębiorca nie może zamieszczać i/lub rozpowszechniać żadnych danych lub treści, takich jak teksty, obrazy, grafiki i linki, które naruszają przepisy prawa, prawa własności intelektualnej lub inne prawa osób trzecich. Przedsiębiorca  jest samodzielnie odpowiedzialny za dane i treści, które dostarcza. Softgarden nie sprawdza informacji i ogłoszeń o pracę pod kątem prawidłowości, braku wirusów lub możliwości przetwarzania plików zawierających wirusy.

2.6. Przedsiębiorca  ma możliwość samodzielnego zaprojektowania własnego profilu oraz np. umieszczenia własnego logo  i tła. Przedsiębiorca  jest zobowiązany do zapewnienia, że jest uprawniony do publicznego udostępniania logo i tła. Przedsiębiorcy muszą zapewnić, że ich logo, obraz tła lub inne dane zamieszczone na Platformie nie naruszają  przepisów prawa, dobrych obyczajów i/lub praw osób trzecich.

2.7. Zabronione jest umieszczanie i/lub udostępnianie publicznie wszelkich plików zawierających sceny przemocy, o charakterze pornograficznym, dyskryminującym, obraźliwym, zniesławiającym lub inne nielegalne treści lub obrazy. Zabronione jest również umieszczanie plików graficznych, w których przedstawione są wyłącznie lub częściowo nazwy innych przedsiębiorców, ich znaki towarowe lub inne oznaczenia handlowe, czy też inne oznaczenia chronione. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Przedsiębiorca jest do tego uprawniony tzn. gdy jest właścicielem praw do odpowiedniego logo, zdjęć reklamowych i innych treści, lub gdy właściciel praw zezwolił mu na ich używanie.

2.8. Wizerunki lub zdjęcia osób, np. pracowników, mogą być umieszczane na Platformie tylko za zgodą tych osób.

2.9. Softgarden ma prawo do usuwania logo, obrazów lub plików również bez uprzedzenia, gdy i o ile zaistnieją konkretne przesłanki wskazujące na to, że publikacja na Platformie narusza niniejsze OWU, przepisy prawa, dobre obyczaje i/lub prawa osób trzecich.

2.10. Platforma jest dostępna do korzystania przez  24 godziny na dobę i 365 dni w roku (dalej „Czas Pracy Systemu”), z dostępnością średnio 99,8% miesięcznie (dalej „SLA”). Jeśli wymagane będą  prace konserwacyjne i z tego powodu  Platforma będzie niedostępna, Softgarden poinformuje o tym Przedsiębiorców, zgodnie z posiadami możliwościami i w odpowiednim czasie, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Brak dostępności  Platformy spowodowany pracami konserwacyjnymi nie będzie wliczany do SLA. Softgarden nie odpowiada za brak dostępu spowodowany  przez Internet/sieć, a w szczególności za okres  braku dostępu do Platformy przez Internet z powodu problemów technicznych lub innych problemów, na które Softgarden nie ma wpływu (np. siła wyższa itp.).

3. Zamieszczanie ogłoszeń o pracę

3.1. Przedsiębiorca  może korzystać z Platformy Softgarden do zlecania zamieszczania ogłoszeń o pracę na portalach/giełdach pracy dostawców zewnętrznych (dalej „Dostawcy Zewnętrzni”). W tym celu Softgarden oferuje na Platformie w rubryce „Shop”, za odrębnym wynagrodzeniem, publikację  pojedynczych lub większej liczby ogłoszeń o pracę u różnych Dostawców Zewnętrznych (dalej „Pakiet Ogłoszeń”) przez określony czas (dalej „Okres Publikacji”).

3.2. Umowa o publikację pojedynczych ogłoszeń o pracę lub Pakietu Ogłoszeń zostanie zawarta na Platformie  poprzez rubrykę „Shop” , na warunkach tam określonych. Wraz z zawarciem umowy Softgarden zobowiązuje się do opracowania jednego lub kilku ogłoszeń o pracę dostosowanych do portalu danego Dostawcy Zewnętrznego oraz do opublikowania ich na danym portalu Dostawcy Zewnętrznego w Okresie Obowiązywania ( Punkt 3.3), w terminie ustalonym przez Przedsiębiorcę. Konkretny opis usług wynika z odpowiedniej oferty na Platformie.

3.3. Po zawarciu umowy Przedsiębiorca może określić datę publikacji poszczególnych ogłoszeń o pracę. Data publikacji danego ogłoszenia o pracę musi mieścić się w okresie obowiązywania  określonym w ofercie Softgarden (dalej „Okres Obowiązywania”). Po upływie Okresu Obowiązywania  Przedsiębiorca  nie może już żądać opracowywania i publikacji zarezerwowanych ogłoszeń o pracę. Softgarden przejmuje ryzyko gospodarcze zmian cen u Dostawców Zewnętrznych w Okresie Obowiązywania. W związku z tym, że  przejęcie ryzyka gospodarczego przez Softgarden jest wliczane w należne wynagrodzenie, zwrot wynagrodzenia za niepublikowane ogłoszenia o pracę nie będzie dokonywany po upływie Okresu Obowiązywania.

3.4. Softgarden dołoży starań , aby przy opracowywaniu ogłoszeń o pracę w najlepszy możliwy sposób wdrożyć wytyczne Przedsiębiorcy. W przypadku telefonicznie złożonego  zamówienia dotyczącego ogłoszeń o pracę, a przed umieszczeniem ogłoszenia o pracę na platformie Dostawcy Zewnętrznego, Softgarden prześle utworzone ogłoszenie o pracę do Przedsiębiorcy w celu jego zatwierdzenia. Przedsiębiorca poinformuje Softgarden o zatwierdzeniu ogłoszenia w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych lub powiadomi o jego życzeniach dotyczących zmian w opracowaniu ogłoszenia o pracę. Po upływie tego terminu uznaje się, że ogłoszenie o pracę jest  zatwierdzone.

3.5. W Okresie Publikacji Softgarden dokona zmian w ogłoszeniu o pracę, których życzy sobie Przedsiębiorca po ich  zatwierdzeniu  oraz , o ile jest to technicznie możliwe, zezwoli na to Dostawca Zewnętrzny, jak również jeśli jest to racjonalne ze względu na treść. W takich przypadkach Przedsiębiorca ponosi  dodatkowe koszty nałożone przez Dostawcę Zewnętrznego w związku ze zmianami. Życzenia zmian zgłaszane przez Przedsiębiorcę, które zawierają znaczące zmiany w opisie stanowiska nie będą przez Softgarden dokonywane. W takich przypadkach Przedsiębiorca musi zlecić publikację nowego ogłoszenia o pracę.

4. Funkcja „Feedback”, Certyfikat Softgarden

4.1. Przedsiębiorca może zawrzeć oddzielną umowę z Softgarden na korzystanie z funkcji „Feedback”. Dzięki funkcji „Feedback” Przedsiębiorca może udzielić  ubiegającemu się o pracę  możliwości oceny procesu rekrutacji i Przedsiębiorcy. W tym celu ubiegający się o pracę otrzymają w trakcie procedury składania aplikacji i po rekrutacji, drogą elektroniczną dostęp do formularza oceny. Ubiegający się o pracę mogą oceniać różne aspekty procesu rekrutacji i Przedsiębiorcę oraz zgłaszać własne uwagi. Wszystkie oceny są widoczne dla Przedsiębiorcy na jego własnym koncie na Platformie w rubryce  „Feedback”. Przedsiębiorcy nie mogą sztucznie poprawiać ocen, na przykład poprzez selektywne ankiety lub tworzenie nieprawdziwych aplikacji.

4.2. Opcjonalnie Przedsiębiorca może za dodatkową opłatą zarezerwować „Certyfikat Softgarden”. Poprzez „Certyfikat Softgarden” będą na Platformie publikowane wyniki ocen oraz, na życzenie Przedsiębiorcy, również wyniki ocen na platformach Dostawców Zewnętrznych. „Certyfikat Softgarden” udzielany jest na okres jednego roku i może zostać przedłużony każdorazowo o kolejny rok. W okresie obowiązywania  „Certyfikatu Softgarden” strona na Platformie zawierająca Certyfikat Softgarden nie może zostać dezaktywowana.

4.3. Poza tym  Przedsiębiorca  ma możliwość, za osobną opłatą, rezerwacji opcji „Certyfikatu-Widget”. „Certyfikat – Widget ” jest plikiem obrazu zawierającym logo Softgarden i całościowy wynik oceny informacji zwrotnych dotyczących Przedsiębiorstwa. W okresie obowiązywania  „Certyfikatu Softgarden” Przedsiębiorca ma prawo do reklamowania się w Internecie za pomocą tego „Certyfikatu – Widget”. Przedsiębiorca nie może, ani graficznie, ani merytorycznie zmieniać  udostępnionego przez Softgarden „Certyfikatu – Widget”, w szczególności nie może być fałszowany wynik oceny.

4.4. Ubiegający się o pracę nie mogą za pośrednictwem funkcji komentarza zamieszczać żadnych treści dyskryminujących, obraźliwych, zniesławiających lub wulgarnych, ani też nie mogą wskazywać nazwisk osób trzecich (np. osób zaangażowanych w proces rekrutacji u  Przedsiębiorcy). Softgarden będzie sprawdzał przed publikacją komentarze osób ubiegających się o pracę  zgodnie z tą regulacją a, w razie potrzeby, sprawi, że część komentarzy będzie nieczytelna. Jeżeli jednak opublikowane komentarze naruszają prawa Przedsiębiorcy  lub osób trzecich, Przedsiębiorca może zgłosić to do Softgarden. Softgarden sprawdzi  te stosowne komentarze ponownie   i usunie wszelkie treści naruszające prawo.

4.5. Za wyjątkiem przypadków wymienionych w Punkcie 4.4 Przedsiębiorcy  nie przysługuje roszczenie o  usunięcie  lub zmianę pojedynczych ocen lub pojedynczych  komentarzy.

5. Wsparcie

5.1. Softgarden odpowie na wszelkie pytania Przedsiębiorcy dotyczące Platformy telefonicznie pod numerem +49 (0)30 884 940 510 (opłata według stawek operatora stacjonarnego), w dni robocze  od 09:00 do 18:00 (CET).

6. Udzielenie praw

Przedsiębiorca, dla celów niniejszej umowy, udziela Softgarden przez okres obowiązywania umowy, niewyłącznego , terytorialnie nieograniczonego i czasowo ograniczonego prawa do korzystania na Platformie z  logo, znaków towarowych ,zdjęć reklamowych, jak również wszelkich zamieszczonych treści Przedsiębiorcy  . Ponadto Przedsiębiorca  udziela  Softgarden prawa do zmiany i korzystania z  logo w taki sposób, że Softgarden mógł  powiększyć, zmniejszyć i/lub zmieniać  kolor logo na czarno-biały, aby móc je odpowiednio zaprezentować na portalu przeznaczonym do rekrutacji do pracy i w ogłoszeniach o pracę. W szczególności Softgarden ma prawo do przechowywania treści we własnych bazach danych, do rozpowszechniania, udostępniania i publikowania treści i/lub do udzielania  lub przenoszenia odpowiednich praw  na Dostawców Zewnętrznych w zakresie publikacji przez nich tych treści. Softgarden ma prawo do podawania nazwy/firmy Przedsiębiorcy  jako klienta referencyjnego w swoich materiałach reklamowych (strony internetowe, prezentacje targowe, ulotki i tym podobne) podczas korzystania prze niego z Platformy. Softgarden będzie brał pod uwagę zastrzeżenia Przedsiębiorcy.

7. Wynagrodzenie

7.1. Korzystanie z platformy

7.1.2. Koszty korzystania z Platformy wynikają z wybranego abonamentu. Okres rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu, w którym Account po okresie próbnym został przekształcony w Account podlegający opłatom i kończy się zgodnie z wybranym okresem obowiązywania. Okres ten jest każdorazowo automatycznie przedłużany o taki sam okres, chyba że umowa zostanie wypowiedziana w terminie zgodnie z Punktem 9.1.2. Softgarden jest jednak uprawniony do dopasowania według zasady słuszności, cen za każdorazowy Pakiet Licencji, w górę lub w dół, na początku każdego okresu przedłużenia umowy. Podwyższenie ceny o więcej niż 5 % jest tylko wtedy dopuszczalne, gdy zostało uprzednio we właściwym czasie zakomunikowane Przedsiębiorcy, tak aby Przedsiębiorca mógł jeszcze przed podwyżką, złożyć w zwykły sposób wypowiedzenie na koniec okresu obowiązywania abonamentu.  Przedsiębiorca ma w każdym czasie podczas obowiązywania umowy możliwość zmiany jego Pakietu Licencyjnego na Pakiet, który obejmuje więcej świadczeń (dalej „Upgrade”). W przypadku, gdy Przedsiębiorca wybierze podczas obowiązywania umowy Upgrade, to pierwotnie ustalony okres obowiązywania umowy zaczyna biec na nowo od chwili dojścia do Softgarden żądania Przedsiębiorcy o zmianę. Pozostałe postanowienia pozostają bez zmian. Koszty będą fakturowane z góry, na początku każdego okresu rozliczeniowego. Faktura zostanie wysłana pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w procesie rejestracji.”

7.2. Umieszczanie ogłoszeń o pracę u Zewnętrznych Dostawców

7.2.2. Całkowita cena podana w ofercie jest wymagalna bez potrąceń natychmiast po zawarciu umowy.

7.3. Jeśli Przedsiębiorca nie dokona płatności w ciągu 14 dni od terminu wymagalności, wówczas Softgarden może żądać od Przedsiębiorcy odsetek w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie przewidzianych przez prawo. W przypadku, jeżeli Przedsiębiorca  nie będzie wywiązywał się ze swoich zobowiązań płatniczych w terminie lub jeśli nie dokona płatności lub zareklamuje dokonaną płatność, Softgarden ma ponadto prawo – z zastrzeżeniem dalej idących roszczeń – zawiesić świadczenie usług do czasu uregulowania należności.

7.4. Wszystkie podane ceny są cenami netto.

8. Odpowiedzialność

8.1. Roszczenia odszkodowawcze Przedsiębiorcy są wyłączone, za  wyjątkiem roszczeń  Przedsiębiorcy  z tytułu śmierci , uszkodzenia ciała uszczerbku na zdrowiu lub z powodu naruszenia istotnych obowiązków umownych , jak również za wyjątkiem pozostałych szkód wynikających z umyślnego naruszenia obowiązków lub rażącego niedbalstwa Softgarden, jego ustawowych przedstawicieli lub osób, które wykonywały jego obowiązki. Istotnymi obowiązkami w rozumieniu niniejszej umowy są takie obowiązki, które umożliwiają w pierwszej kolejności prawidłowe wykonanie umowy i osiągnięcie jej celu ,oraz których spełnienia  strony  mogą zasadniczo oczekiwać .

8.2. W przypadku naruszenia istotnych obowiązków  umownych Softgarden odpowiada tylko za szkody typowe i przewidywalne dla umowy, i które wynikają ze zwykłego  niedbalstwa, chyba że są to roszczenia odszkodowawcze z tytułu śmierci, uszkodzenia ciała ciała lub uszczerbku na zdrowiu.

8.3. Ograniczenia odpowiedzialności zawarte w Punkcie  8.1 i 8.2 mają zastosowanie również w przypadku ustawowych przedstawicieli Softgarden lub osób, które dla niego wykonywały obowiązki , jeżeli roszczenia te będą dochodzone bezpośrednio przeciwko nim.

8.4. Przedsiębiorca zwalnia Softgarden z wszelkich roszczeń, w tym roszczeń o zwrot kosztów i roszczeń odszkodowawczych, dochodzonych przez innych użytkowników Platformy lub pozostałe  osoby trzecie, w tym organy władzy, przeciwko Softgarden z powodu naruszenia ich praw przez treści zamieszczone przez Przedsiębiorcę na Platformie. Przedsiębiorca pokryje wszelkie uzasadnione koszty, w tym uzasadnione koszty obrony prawnej, poniesione przez Softgarden w związku z naruszeniem przez Przedsiębiorcę  praw osób trzecich. Wszelkie dalej idące prawa oraz roszczenia odszkodowawcze Softgarden pozostają w mocy.

8.5. Jeżeli Przedsiębiorca  w sposób manualny wprowadza do systemu dane osobowe ubiegającego się o pracę , jest on zobowiązany do samodzielnego uzyskania zgody takiej osoby dotyczącej ochrony danych osobowych.

9. Okres obowiązywania umowy i jej wypowiedzenie

9.1. Korzystanie z platformy

9.1.1. Umowa zawierana jest na czas obowiązywania  okresu rozliczeniowego. Umowa przedłuża się o taki sam okres na koniec okresu rozliczeniowego, jeżeli nie zostanie wypowiedziana przez jedną ze stron zgodnie z poniższymi postanowieniami.

9.1.2. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron poprzez złożenie oświadczenia, z zachowaniem formy pisemnej  i okresu wypowiedzenia wynoszącego: a) trzy (3) miesiące w przypadku rocznego okresu rozliczeniowego; b) 14 dni w przypadku miesięcznego okresu rozliczeniowego, na koniec okresu obowiązywania umowy. 

9.1.3. W przypadku wypowiedzenia umowy, jeszcze  aktywne ogłoszenia o pracę zostaną zamknięte, aplikacje usunięte, a portal przeznaczony do rekrutacji do pracy dezaktywowany.

9.1.4. W przypadku wypowiedzenia Softgarden jest zobowiązany do wydania danych osób ubiegających się o pracę  w formie elektronicznej. Softgarden  nie przysługuje prawo do zatrzymania tych danych.

9.2. Zamieszczanie ogłoszeń o pracę u Zewnętrznych Dostawców

9.2.1. Umowa zawarta pomiędzy Przedsiębiorcą a Softgarden o zamieszczanie ogłoszeń o pracę u Zewnętrznych Dostawców wygasa automatycznie z upływem okresu obowiązywania określonego w ofercie.

9.2.2. Wypowiedzenie umowy w trybie zwykłym jest wyłączone.

9.3. Wypowiedzenie z ważnego powodu pozostaje w mocy. Jako ważny powód uznaje się w szczególności:
– naruszenia przez Przedsiębiorcę  obowiązków określonych w Punktach  2.1, 2.5, 2.6, 2.7 i 2.8; oraz
– manipulowanie ocenami przez Przedsiębiorcę, na przykład poprzez przedstawienie własnej oceny przez samego Przedsiębiorcę  lub w jego imieniu.

10. Postanowienia końcowe

10.1. Prawem właściwym jest prawo polskie.

10.2. Sądem właściwym dla wszystkich sporów prawnych wynikających z niniejszej umowy jest sąd powszechny w Berlinie.

10.3. Softgarden ma prawo do zmiany i dostosowania tych warunków w trakcie trwania umowy ze skutkiem na przyszłość. Softgarden przekaże  Przedsiębiorcy  zmienione warunki w formie pisemnej przed planowanym rozpoczęciem ich obowiązywania , zwracając  szczególną uwagę na nowe postanowienia  oraz datę rozpoczęcia obowiązywania. Jednocześnie Softgarden udzieli  Przedsiębiorcy  stosownego, co najmniej 6-tygodniowego okresu na złożenie  oświadczenia, czy akceptuje on zmienione warunki korzystania z usług. Jeżeli w tym okresie, który rozpoczyna się od otrzymania wiadomości w formie pisemnej, nie zostanie złożone oświadczenie, wówczas uważa się zmienione warunki za uzgodnione. Softgarden zwróci Przedsiębiorcy szczególną uwagę na początku biegu ww. okresu  na skutki prawne, tj. na prawo do sprzeciwu, na okres na złożenie sprzeciwu i znaczenie milczenia. Ten mechanizm dotyczący zmian nie ma zastosowania do zmian głównych obowiązków  umownych stron.

10.4. Jeżeli pojedyncze  postanowienie niniejszych OWU jest lub stanie się nieważne, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień. Nieważne  postanowienia zastępuje się postanowieniami, które są możliwie najbardziej zbliżone do gospodarczego celu umowy, uwzględniając w odpowiednim stopniu interesy obu stron.