Ogólne warunki korzystania z Softgarden

softgarden e-recruiting GmbH, Tauentzienstraße 14, 10789 Berlin („Softgarden”) oferuje swoim klientom („Firmy”) różne usługi związane z elektroniczną administracją i przetwarzaniem aplikacji, jak również tworzeniem, publikacją i udostępnianiem ogłoszeń o pracę w Internecie.

Warunki korzystania z systemu e-rekrutacji „softgarden” firmy softgarden e-recruiting GmbH

Zakres obowiązywania

1.1. Stosunki umowne pomiędzy Firmami a Softgarden regulują wyłącznie niniejsze Ogólne warunki handlowe (zwane dalej „OWH”).

1.2. Ogólne warunki handlowe firm stają się częścią umowy tylko wtedy, gdy zostało to wyraźnie uzgodnione na piśmie. Z platformy mogą korzystać wyłącznie firmy w rozumieniu § 14 BGB (niemieckiego kodeksu cywilnego).

1.3. Przedmiotem umowy jest zapewnienie platformy do rekrutacji nowych pracowników. Firmy mogą korzystać z platformy do tworzenia ogłoszeń o pracę, prowadzenia własnego portalu pracy i zarządzania aplikacjami kandydatów (punkt 2). Softgarden oferuje również Firmom możliwość publikowania przez platformę ogłoszeń o pracę na platformach dostawców zewnętrznych (punkt 3).

Korzystanie z platformy

2.1. Aby móc korzystać z Platformy, Firma musi zarejestrować się na Platformie i otworzyć konto firmowe (zwane dalej „Kontem”). Otwarcia konta może dokonać tylko upoważniony przedstawiciel lub upoważniony pracownik Firmy. Wymagane dane muszą być zgodne z prawdą i niezwłocznie aktualizowane w przypadku zmian w celu zapewnienia sprawnego korzystania. W związku z rejestracją Softgarden prześle Firmie e-mailem potwierdzenie rejestracji wraz z niniejszymi OWH na adres e-mail podany w procesie rejestracji. Ten e-mail potwierdzający jest również potwierdzeniem przyjęcia oferty Firmy dotyczącej zawarcia umowy użytkowania i umowa użytkowania wchodzi w życie. Nie ma podstaw do zawarcia umowy użytkowania.

2.2. Sama firma jest odpowiedzialna za zachowanie poufności danych rejestracyjnych. Zachowa swoją nazwę użytkownika i hasło dostępu w tajemnicy, nie ujawni ich, nie będzie tolerować ani pozwalać osobom nieupoważnionym lub osobom trzecim na zdobycie wiedzy na jej temat oraz podejmie niezbędne środki w celu zapewnienia poufności i powiadomi Softgarden pocztą elektroniczną na adres security@softgarden.de w przypadku niewłaściwego wykorzystania lub utraty tych informacji lub odpowiedniego podejrzenia.

2.3. Osoba działająca w imieniu Firmy musi być upełnomocniona lub upoważniona do reprezentowania przez Firmę. Firma Softgarden jest uprawniona w każdej chwili i według własnego uznania do żądania dowodu upoważnienia. Jeżeli osoba działająca w imieniu Firmy nie przedłoży wymaganego dowodu upoważnienia do założenia konta i zamieszczania ogłoszeń o pracę na Platformie w terminie jednego (1) tygodnia od otrzymania odpowiedniego wniosku, Softgarden może w każdej chwili zablokować konto.

2.4. Firmy mogą korzystać z Platformy do tworzenia ogłoszeń o pracę i publikowania ich na udostępnionym im przez platformę portalu pracy. Aplikujący mogą skorzystać z tego portalu pracy, aby dowiedzieć się więcej na temat ogłoszonych ofert pracy i aplikować do Firmy za pośrednictwem internetowego formularza zgłoszeniowego. Firmy mogą przetwarzać aplikacje otrzymane za pośrednictwem Platformy (np. odpowiedzi wstępne, zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną, oferta, rezygnacja).

2.5. Firma jest zobowiązana do przestrzegania wszystkich obowiązujących ustaw i przepisów prawa przy zamieszczaniu ogłoszeń o pracę i treści na portalu pracy. W szczególności, Firma nie może zamieszczać i/lub rozpowszechniać żadnych danych lub treści, takich jak teksty, obrazy, grafiki i linki, które naruszają jakiekolwiek przepisy prawa, które naruszają prawa własności intelektualnej lub inne prawa osób trzecich. Firma sama jest odpowiedzialna za dane i treści, które dostarcza. Softgarden nie sprawdza informacji i ogłoszeń o pracę pod kątem poprawności, braku wirusów lub możliwości przetwarzania plików zawierających wirusy.

2.6. Firma ma możliwość samodzielnego zaprojektowania własnego profilu oraz np. umieszczenia logo firmy i tła. Firma jest zobowiązana do zapewnienia, że jest uprawniona do publicznego udostępniania logo i tła. Firmy muszą zapewnić, że ich logo, obraz tła lub inne pliki zamieszczone na Platformie nie naruszają żadnych przepisów prawnych, dobrych obyczajów i/lub praw osób trzecich.

2.7. Nie wolno umieszczać i/lub udostępniać publicznie żadnych plików zawierających sceny przemocy, o charakterze pornograficznym, dyskryminującym, obraźliwym, zniesławiającym lub inne nielegalne treści lub obrazy. Zabronione jest również umieszczanie plików graficznych, w których przedstawione są wyłącznie lub częściowo obce nazwy firm, znaki towarowe lub inne znaki handlowe czy inne znaki chronione. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Firma ma do tego prawo, tzn. gdy jest właścicielem praw do odpowiednich logo, zdjęć reklamowych i innych treści, lub gdy właściciel praw zezwolił jej na ich używanie.

2.8. Wizerunki lub zdjęcia osób, np. pracowników, mogą być umieszczane na Platformie tylko za zgodą tych osób.

2.9. Softgarden ma prawo do usuwania logo, obrazów lub plików również bez uprzedzenia, jeżeli i w zakresie, w jakim istnieją konkretne przesłanki wskazujące na to, że publikacja na platformie narusza niniejsze OWH, przepisy prawne, dobre obyczaje i/lub prawa osób trzecich.

2.10. Platforma jest dostępna do użytku 24 godziny na dobę i 365 dni w roku („Czas pracy systemu”) z dostępnością średnio 99,8% miesięcznie (dalej „SLA”). Jeśli wymagane są prace konserwacyjne, a zatem Platforma nie jest dostępna, Softgarden poinformuje o tym Firmy w odpowiednim czasie za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli to możliwe. Awarie platformy spowodowane pracami konserwacyjnymi nie będą wliczane do SLA. Softgarden nie odpowiada za czasy przestojów związanych z Internetem/siecią, a w szczególności za czasy przestojów, w których nie można uzyskać dostępu do Platformy przez Internet z powodu problemów technicznych lub innych problemów, na które nie ma wpływu firma Softgarden (np. siła wyższa itp.).

Umieszczanie ogłoszeń o pracę

3.1. Firma może korzystać z Platformy Softgarden do zlecania zamieszczania ogłoszeń o pracę na portalach dostawców zewnętrznych („Dostawcy zewnętrzni”) portali/giełd pracy. W tym celu Softgarden oferuje na platformie w kategorii „Sklep” za odrębnym wynagrodzeniem publikowanie pojedynczych ogłoszeń o pracę lub kilku ogłoszeń o pracę u różnych dostawców zewnętrznych w pakiecie („Pakiet ogłoszeń”) przez określony czas („Okres publikacji”).

3.2. Umowa o publikację poszczególnych ogłoszeń o pracę lub pakietu ogłoszeń zawierana jest za pośrednictwem Sklepu na Platformie na warunkach tam określonych. Wraz z zawarciem umowy Softgarden zobowiązuje się do zaprojektowania jednego lub kilku ogłoszeń o pracę dostosowanych do portalu danego dostawcy zewnętrznego oraz do opublikowania ich na danym portalu dostawcy zewnętrznego w okresie ważności (patrz punkt 3.3) w terminie ustalonym przez Firmę. Konkretny opis usług wynika z odpowiedniej oferty na Platformie.

3.3. Po zawarciu umowy Firma może określić datę publikacji poszczególnych ogłoszeń o pracę. Data publikacji danego ogłoszenia o pracę musi mieścić się w okresie ważności („Termin ważności”) określonym w ofercie Softgarden. Po upływie Terminu ważności Firma nie może już żądać projektowania i publikacji zarezerwowanych ogłoszeń o pracę. Softgarden przejmuje ryzyko ekonomiczne zmian cen u dostawców zewnętrznych w okresie obowiązywania umowy. Ponieważ przejęcie ryzyka ekonomicznego przez Softgarden jest wliczane w wynagrodzenie do wypłaty, zwrot wynagrodzenia za niepublikowane ogłoszenia o pracę nie będzie dokonywany po upływie Terminu ważności.

3.4. Softgarden dołoży wszelkich starań, aby w najlepszy możliwy sposób wdrożyć wytyczne Firmy przy projektowaniu ogłoszeń o pracę. W przypadku telefonicznego zamówienia ogłoszeń o pracę Softgarden prześle utworzone ogłoszenie o pracę do Firmy w celu zatwierdzenia przed umieszczeniem ogłoszenia o pracę na platformie dostawcy zewnętrznego. Firma poinformuje Softgarden o zatwierdzeniu ogłoszenia w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych lub powiadomi o wszelkich zmianach w projekcie ogłoszenia o pracę. Po upływie tego terminu uznaje się, że ogłoszenie o pracę zostało zatwierdzone.

3.5. Softgarden dokona zmian w ogłoszeniu o pracę, których życzy sobie Firma po jego wydaniu i w trakcie okresu publikacji, jeśli jest to technicznie możliwe, jeśli pozwalają na to dostawcy zewnętrzni i jeśli treść jest uzasadniona. W takich przypadkach Firma musi ponieść dodatkowe koszty poniesione przez dostawcę zewnętrznego w związku ze zmianami. Życzenia zmian zgłaszane przez Firmę, które zawierają znaczące zmiany w opisie stanowiska, nie są wprowadzane przez firmę Softgarden. W takich przypadkach Firma musi zlecić publikację nowego ogłoszenia o pracę.

Funkcja „Feedback”, Certyfikat Softgarden

4.1. Firma może zawrzeć oddzielną umowę z Softgarden na korzystanie z funkcji „Feedback”. Dzięki funkcji „Feedback” Firma może dać aplikującym możliwość oceny procesu aplikacji i firmy. W tym celu aplikujący otrzymają dostęp do formularza oceny drogą elektroniczną w trakcie procedury składania aplikacji i po rekrutacji. Aplikujący mogą oceniać różne aspekty procesu aplikacyjnego i Firmy oraz zgłaszać własne uwagi. Wszystkie oceny są widoczne dla Firmy na jej własnym koncie na platformie pod nagłówkiem „Informacja zwrotna”. Firmy nie mogą sztucznie poprawiać ocen, na przykład poprzez selektywne ankiety lub tworzenie fałszywych aplikujących.

4.2. Opcjonalnie firma może za dodatkową opłatą zarezerwować „Certyfikat Softgarden”. „Certyfikat Softgarden” służy do publikacji wyników ocen na Platformie oraz, na życzenie firmy, również na platformach dostawców zewnętrznych. „Certyfikat Softgarden” przyznawany jest na okres jednego roku i może zostać jednorazowo przedłużony o kolejny rok. W okresie ważności „Certyfikatu Softgarden” strona Certyfikatu Softgarden nie może być dezaktywowana na Platformie.

4.3. Dodatkowo Firma ma możliwość rezerwacji opcji „Widget Certyfikatu” za osobną opłatą. „Widget Certyfikatu” jest plikiem obrazu zawierającym logo Softgarden i ogólny wynik oceny opinii Firmy. W okresie ważności „Certyfikatu Softgarden” Firma ma prawo do reklamowania się w Internecie za pomocą tego „Widgetu Certyfikatu”. Firma nie może modyfikować „Widgetu Certyfikatu” dostarczonego przez Softgarden, ani graficznie, ani merytorycznie, w szczególności nie może być fałszowany wynik oceny.

4.4. Wnioskodawcy nie mogą zamieszczać żadnych treści dyskryminujących, obraźliwych, zniesławiających lub wulgarnych za pośrednictwem funkcji komentarza, ani też nie mogą wymieniać nazw osób trzecich (np. osób zaangażowanych w proces rekrutacji ze strony Firmy). Softgarden sprawdzi komentarze osób aplikujących pod kątem zgodności z tą zasadą przed publikacją i, w razie potrzeby, sprawi, że część komentarzy będzie nierozpoznawalna. Jeżeli jednak opublikowane komentarze naruszają prawa Firmy lub osób trzecich, Firma może zgłosić je do Softgarden. Następnie Softgarden zapozna się z odpowiednimi komentarzami i usunie wszelkie treści naruszające prawo.

4.5. Z wyjątkiem przypadków wymienionych w punkcie 4.4, Firma nie ma prawa do usuwania lub zmiany indywidualnych ocen lub poszczególnych komentarzy.

Wsparcie

5.1. Firma Softgarden odpowie na wszelkie pytania dotyczące platformy telefonicznie pod numerem +49 (0)30 884 940 510 (stała cena operatora) w dni powszednie od 09:00 do 18:00 (CET).

Przyznawanie uprawnień

Firma udziela Softgarden niewyłącznego (prostego), przestrzennie nieograniczonego i czasowo ograniczonego prawa do używania logo, marek, zdjęć reklamowych, jak również wszelkich treści firmy na czas trwania niniejszej umowy na platformie dla celów niniejszej umowy. Ponadto Firma przyznaje Softgarden prawo do zmiany i używania logo w taki sposób, aby firma Softgarden mogła powiększyć, zmniejszyć i/lub ustawić kolor logo na czarno-biały w celu umieszczenia logo na portalu pracy i w ogłoszeniach o pracę. W szczególności Softgarden ma prawo do przechowywania treści we własnych bazach danych, do rozpowszechniania, udostępniania i publikowania treści i/lub do przyznawania lub przenoszenia odpowiednich praw użytkowania na dostawców zewnętrznych w ramach publikacji treści przez dostawców zewnętrznych. Softgarden ma prawo do podawania nazwy Firmy jako klienta referencyjnego w swoich materiałach reklamowych (strony internetowe, prezentacje targowe, ulotki i tym podobne) podczas korzystania z Platformy. Softgarden rozpatrzy zastrzeżenia firmy.

Wynagrodzenie

7.1. Korzystanie z platformy

7.1.2. Koszty korzystania z Platformy wynikają z wybranego abonamentu. Okres rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu, w którym rachunek został zamieniony na rachunek wymagalny po okresie próbnym i kończy się miesiąc lub rok później, zgodnie z wybranym terminem. Okres ten jest automatycznie przedłużany o taki sam okres, chyba że umowa zostanie wypowiedziana w odpowiednim czasie zgodnie z ust. 9.1.2. Koszty będą fakturowane z góry na początku każdego okresu rozliczeniowego. Faktura zostanie wysłana pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w procesie rejestracji.

7.2. Umieszczanie ogłoszeń o pracę u zewnętrznych dostawców

7.2.2. Całkowita cena podana w ofercie jest płatna bez potrąceń natychmiast po zawarciu umowy.

7.3. Jeśli klient nie dokona płatności w ciągu 14 dni od terminu płatności, wówczas bez dalszego upomnienia będzie naliczany okres zwłoki. Softgarden nalicza odsetki za zwłokę w wysokości 9 punktów procentowych powyżej bazowej stopy procentowej zgodnie z § 288 ust. 2 BGB (niemiecki kodeks cywilny), ale co najmniej 9% rocznie. Jeśli klient nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych w terminie lub jeśli klient nie dokona płatności lub nie zostanie obciążony zwrotem, Softgarden ma ponadto prawo – z zastrzeżeniem dalszych roszczeń – zawiesić świadczenie usług do czasu uregulowania należności.

7.4. Wszystkie podane ceny są cenami netto.

Odpowiedzialność

8.1. Roszczenia Firmy o odszkodowanie są wykluczone. Wyłączone są z tego roszczenia odszkodowawcze Firmy z tytułu utraty życia, obrażeń ciała lub uszczerbku na zdrowiu lub z powodu naruszenia istotnych obowiązków umownych (zobowiązania podstawowe), jak również odpowiedzialność za inne szkody wynikające z umyślnego naruszenia obowiązków lub rażącego niedbalstwa przez firmę Softgarden, jej prawnych przedstawicieli lub podwykonawców. Zobowiązania podstawowe w rozumieniu niniejszej umowy są to takie zobowiązania, które umożliwiają właściwe wykonanie umowy i osiągnięcie jej celu w pierwszej kolejności oraz na których przestrzeganiu użytkownicy mogą regularnie polegać.

8.2. W przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych Softgarden odpowiada tylko za typową dla umowy, przewidywalną szkodę, jeżeli została ona spowodowana zwykłym zaniedbaniem, chyba że chodzi o roszczenia odszkodowawcze użytkowników z tytułu utraty życia, obrażeń ciała lub uszczerbku na zdrowiu.

8.3. Roszczenia wynikające z ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostają nienaruszone.

8.4. Ograniczenia zawarte w ust. 8.1 i 8.2 obowiązują również w stosunku do przedstawicieli prawnych i podwykonawców Softgarden, jeżeli roszczenia są dochodzone bezpośrednio przeciwko nim.

8.5. Firma zwalnia Softgarden z wszelkich roszczeń, w tym roszczeń o zwrot kosztów i odszkodowania, dochodzonych przez innych użytkowników Platformy lub inne osoby trzecie, w tym organy władzy, przeciwko Softgarden z powodu naruszenia ich praw przez treści zamieszczone przez Firmę na Platformie. Firma przejmuje wszelkie uzasadnione koszty, w tym uzasadnione koszty obrony prawnej, poniesione przez Softgarden w związku z naruszeniem przez Firmę praw osób trzecich. Wszelkie dalsze prawa oraz roszczenia odszkodowawcze Softgarden pozostają nienaruszone.

8.6. Jeżeli Firma ręcznie wprowadza dane osobowe aplikującego do systemu, jest ona zobowiązana do niezależnego uzyskania zgody aplikującego na politykę prywatności.

Okres obowiązywania umowy i jej wypowiedzenie

9.1. Korzystanie z platformy

9.1.1. Umowa zawierana jest na czas trwania okresu rozliczeniowego. Umowa zostaje przedłużona o taki sam okres na koniec okresu rozliczeniowego, jeżeli nie zostanie wypowiedziana przez jedną ze stron zgodnie z poniższymi postanowieniami.

9.1.2. Umowę może wypowiedzieć każda ze stron poprzez złożenie oświadczenia, z zachowaniem co najmniej formy pisemnej (§ 126 BGB) i okresu wypowiedzenia wynoszącego: a) trzy (3) miesiące w przypadku rocznego okresu rozliczeniowego i b) 14 dni w przypadku miesięcznego okresu rozliczeniowego na koniec okresu umowy. Prawo do wypowiedzenia umowy z ważnego powodu (§ 314 BGB) oraz zgodnie z § 313 BGB pozostaje nienaruszone.

9.1.3. W przypadku wypowiedzenia umowy, wciąż aktywne ogłoszenia o pracę zostaną zamknięte, aplikacje usunięte, a portal pracy dezaktywowany.

9.1.4. W przypadku rezygnacji firma Softgarden jest zobowiązana do wydania danych osób aplikujących w formie elektronicznej. Firma nie ma prawa do zatrzymania tych danych.

9.2. Umieszczanie ogłoszeń o pracę u zewnętrznych dostawców

9.2.1. Umowa zawarta pomiędzy Firmą a Softgarden o zamieszczanie ogłoszeń o pracę u dostawców zewnętrznych wygasa automatycznie z upływem okresu ważności określonego w ofercie.

9.2.2. Odstąpienie od umowy w trybie zwykłym jest wykluczone.

9.3. Wypowiedzenie z ważnego powodu pozostaje nienaruszone. Ważny powód obejmuje w szczególności:
– naruszenia przez Firmę obowiązków określonych w ust. 2.1, 2.5, 2.6, 2.7 i 2.8; oraz
– manipulowanie ocenami przez Firmę, na przykład poprzez przedstawienie własnej oceny przez samą Firmę lub w jej imieniu.

Postanowienia końcowe

10.1. Zastosowanie ma prawo Republiki Federalnej Niemiec.

10.2. Właściwością miejscową sądu dla wszystkich sporów prawnych wynikających z niniejszej umowy jest Berlin.

10.3. Softgarden ma prawo do zmiany i dostosowania tych warunków w trakcie trwania umowy ze skutkiem na przyszłość. Softgarden poinformuje Firmę o zmienionych warunkach w formie pisemnej przed planowanym wejściem w życie i zwróci szczególną uwagę na nowe przepisy oraz datę wejścia w życie. Jednocześnie Softgarden przyzna Firmie rozsądny okres co najmniej sześciu tygodni na oświadczenie, czy akceptuje zmienione warunki korzystania z usług. Jeżeli w tym okresie, który rozpoczyna się od otrzymania wiadomości w formie pisemnej, nie zostanie złożone oświadczenie, wówczas zmienione warunki uważa się za uzgodnione. Softgarden zwróci uwagę Firmy na tę konsekwencję prawną, tj. prawo sprzeciwu, okres sprzeciwu i znaczenie milczenia, oddzielnie na początku tego okresu. Ten mechanizm zmiany nie ma zastosowania do zmian w głównych zobowiązaniach umownych stron.

10.4. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych OWH są lub staną się nieważne, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień. Nieskuteczne postanowienia zastępuje się postanowieniami, które są możliwie najbardziej zbliżone do gospodarczego celu umowy, przy jednoczesnym odpowiednim zabezpieczeniu interesów obu stron.